ZASADY UDOSTĘPNIANIA INDYWIDUALNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dokumentacja medyczna jest własnością placówki medycznej. Pacjent ma jednak
prawo poprosić o udostępnienie dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna
udostępniania jest zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020r poz. 849 z późn. zm.) zwanej dalej
Ustawą.

NZOZ REMEDIS udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi, którego ta
dokumentacja dotyczy oraz innym osobom fizycznym, o których mowa w art. 26
Ustawy, za okazaniem przez nie dowodu tożsamości (np. dowodu osobistego,
paszportu itp.).

FORMY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI

Zgodnie art. 27 ust 1 i 2 Ustawy, dokumentacja jest udostępniana:

  • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, w obecności kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
  • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.

WZORY WNIOSKÓW (do pobrania):

ODBIÓR kopii dokumentacji medycznej jest możliwy od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy przychodni NZOZ REMEDIS po uprzedniej informacji
telefonicznej o jej gotowości.