1. Teleporada jest świadczeniem zdrowotnym udzielanym w formie porady telefonicznej.
 2. Osobą udzielającą teleporady może być lekarz, pielęgniarka lub położna, stosownie do swoich
  uprawnień i zakresu świadczonych usług.
 3. Pracownik odpowiedzialny za rejestrację pacjenta po wstępnym rozpoznaniu potrzeby
  zdrowotnej, informuje pacjenta na jakich zasadach odbywać się będzie teleporada oraz
  podaje datę i godzinę teleporady.
 4. W ustalonym terminie osoba udzielająca świadczeń w ramach teleporady kontaktuje się z
  pacjentem na wskazany przez pacjenta numer telefonu.
 5. Teleporada realizowana jest nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po
  dniu zgłoszenia się (telefonicznego lub osobistego) pacjenta do Poradni lub w późniejszym
  terminie ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego przedstawicielem ustawowym.
 6. Potwierdzenie tożsamości pacjenta odbywa się na podstawie danych zawartych w
  dokumentacji medycznej  lub deklaracji np. numer  PESEL, data urodzenia.
 7. Personel Poradni w celu wykonania porady telefonicznej zobowiązany jest do podjęcia co
  najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut. W
  sytuacji braku kontaktu teleporada jest anulowana, a pacjent zobowiązany jest  do
  ponownego kontaktu z Rejestracją i ustalenia nowego terminu.
 8. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Świadczeniodawcy, takich jak awaria
  urządzeń, systemów komunikacji lub brak dostępności lekarza, niezwłocznie ustalany jest
  nowy termin teleporady.
 9. Podczas teleporady osoba jej udzielająca zbiera wywiad, dokonuje oceny stanu zdrowia
  pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca do aktualnego problemu zdrowotnego, w
  razie potrzeby wystawia e-receptę, e-skierowanie, e-zwolnienie, e-zlecenie na wyroby
  medyczne, a także wystawia dokumenty w formie papierowej do odbioru osobistego w
  Poradni (m.in. skierowania na badania diagnostyczne i laboratoryjne). Pacjent informowany
  jest ponadto o sposobie realizacji wyżej wymienionych e-dokumentów oraz możliwości
  założenia Internetowego Konta Pacjenta (IKP).
 10. Świadczenia zdrowotne zrealizowane w ramach teleporady odnotowywane są każdorazowo
  w  dokumentacji medycznej.
 11. Świadczenia w bezpośrednim kontakcie z pacjentem udzielane są:
  – w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację
  świadczenia w formie  teleporady –  z wyłączeniem sytuacji,  gdy lekarz, pielęgniarka, położna
  może bez dokonania badania pacjenta, wydać zaświadczenie,  wystawić receptę niezbędną
  do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację
  zaopatrzenia w wyroby, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym
  w dokumentacji medycznej,
  – podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ,
  wskazanych w deklaracji wyboru,
  – w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany
  objawów,
  – w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
  – w przypadku dzieci do 6. roku życia, poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia,
  ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez
  badania fizykalnego. 
 12. W przypadku stwierdzenia w czasie teleporady, że nie jest ona wystarczająca w przypadku
  występującego problemu zdrowotnego i istnienia konieczności weryfikacji stanu zdrowia

pacjenta osoba udzielająca świadczenia ustala w porozumieniu z pacjentem (lub jego
przedstawicielem ustawowym) termin (datę i godzinę) porady w bezpośrednim kontakcie.

 1. Świadczenie w bezpośrednim kontakcie następujące po stwierdzeniu konieczności weryfikacji
  stanu zdrowia pacjenta w trakcie teleporady realizowane jest w dniu udzielenia tej teleporady
  lub w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności nie później niż w pierwszym dniu
  roboczym następującym po dniu udzielenia tej teleporady.
 2. Zdalna porada (teleporada) odbywa się w przypadku gdy zachodzi podejrzenie, że pacjenta
  jest zakażony wirusem SARS-CoV-2.
 3. Wizyty osobiste realizowane są z zastosowaniem środków bezpieczeństwa, związanych z
  ryzykiem zakażenia SARS CoV-2 i zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie.
  Osoby wchodzące do  Poradni zobowiązane są do stosowania osłon nosa i ust.